Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pielgrzymka

Kolorowy pasek

Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania puiblicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

WÓJT GMINY PIELGRZYMKA

ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

§ 1.

Rodzaj zadania

 

1.      Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności klubów biorących udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym:

a)      szkolenie zawodników poprzez organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,

b)      zakup sprzętu sportowego i innych artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania klubu,

c)      koszty opłat związanych z rejestracją, ubezpieczeniem i badaniem lekarskim zawodników biorących udział w rozgrywkach,

d)     koszty delegacji sędziowskich,

e)      koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe,

f)       utrzymanie boiska i terenu przyległego (koszenie trawy, sprzątanie śmieci itp.).

2.      Zadanie określone w pkt 1 obejmuje swym działaniem miejscowość: Nowa Wieś Grodziska, sekcję: piłka nożna.

 

§ 2.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

Gmina Pielgrzymka przeznacza środki finansowe na realizację zadania w wysokości   10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).

 

§ 3.

Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

-        ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

-        ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

-        uchwały Nr XII/57/11 z dnia 24 listopada 2011 r.  Rady Gminy Pielgrzymka               w sprawie „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

2.      Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 oraz art. 11 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.      Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu zlecana jest w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

4.      Środki finansowe zostaną przekazane podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert. Przewiduje się dofinansowanie po jednej ofercie w ramach każdego obszaru.

5.      Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i poprawne, złożone według wzoru  i w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

6.      Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli:

a)      dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, tj.:

-        wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),

-        sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za 2011 rok (lub za ostatni zamknięty rok obrotowy), a w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności sporządzony na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,

-        sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok (lub za ostatni zamknięty rok obrotowy), a w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności,

-        statut podmiotu,

-        upoważnienie osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

b)      załączniki spełniają wymogi ważności (tj. są podpisane przez osoby uprawnione);

c)      w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona powinna być także datą potwierdzania zgodności z oryginałem;

d)     wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

7.        Oferta uznana jest za prawidłową, jeżeli:

a)      jest zgodna z celami i założeniami konkursu,

b)      złożona jest na właściwym formularzu,

c)      złożona jest w wymaganym terminie,

d)     podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,

e)      oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,

f)       działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,

g)      jest czytelna (tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości),

h)      jest spójna (tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań,  a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji),

i)        termin realizacji zadania zgadza się z wymaganym terminem realizacji zadania,

j)        kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym,

k)      kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów.

8.        Strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte, spięte) i ponumerowane.

9.        Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

10.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

11.    Kwota przyznanej datacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji. Przyznanie dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie wymaga korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu projektu.

12.    Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

 

§ 4.

Terminy i warunki realizacji zadania

 

1.      Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.

2.      Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie Gminy Pielgrzymka, a zadanie to musi być przedmiotem jego działalności statutowej.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz termin złożenia sprawozdania z jego realizacji zostaną określone w umowie.

 

§ 5.

Termin składania ofert

 

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 22 sierpnia 2012 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

2.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu (tj. „Konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Obszar I”).

 

§ 6.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.      Tryb oceny ofert określa § 13 – 17 „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

2.      Ocena formalna ofert polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty (zgodnie z § 3 ust. 6 i 7 niniejszego ogłoszenia).

3.      Kryteria oceny merytorycznej oferty są następujące:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Opis kryterium

Punktacja

1

Ocena możliwości

realizacji zadania publicznego

WAGA WSKAŹNIKA

30

Doświadczenie podmiotu (i partnerów) w realizacji podobnych zadań

10

Posiadane rekomendacje dla podmiotu (i partnerów), w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, innych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

10

Realność wykonania zadania publicznego

10

2

Ocena

planowanych

działań i budżetu

WAGA WSKAŹNIKA

30

Rzetelny, realny opis planowanych działań

10

Niezbędność wydatków do realizacji zadania

10

Kwalifikowalność kosztów oraz realność i klarowność kalkulacji kosztów

10

3

Ocena jakości wykonania zadania

i kwalifikacji osób

WAGA WSKAŹNIKA

20

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe

10

Doświadczenie gwarantujące profesjonalne wykonanie zadania

10

Suma

80 pkt

4.      Oferty, które uzyskają w ocenie merytorycznej poniżej 35 pkt, nie uzyskują
rekomendacji do dofinansowania.

5.      Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pielgrzymka   w formie zarządzenia.

6.      Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej
www.pielgrzymka.biz.

7.      Od zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

§ 7.

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju

 

W roku 2011 Gmina Pielgrzymka realizowała następujące zadanie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie objętym przedmiotem niniejszego konkursu:

-        w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – dotacja w wysokości   89.500,00 zł.

 

Załączniki

wzór oferty-3 (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa-wzór (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wz__rsprawozdania-wa__nyod18.01.2011r.[1] (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewelina Szkutnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewelina Szkutnik
Data wprowadzenia:2012-08-02 09:21:45
Opublikował:Ewelina Szkutnik
Data publikacji:2012-08-02 09:33:33
Ostatnia zmiana:2012-08-02 09:33:41
Ilość wyświetleń:1598
Gmina Pielgrzymka
109A/1, 59-524 Pielgrzymka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij