OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce 109A/1, 59-524 Pielgrzymka.

1. Stanowisko pracy:ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
b) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
c) nieposzlakowana opinia;
d) posiada wykształcenie wyższe
(kierunek: administracja, ekonomia, ochrona środowiska);
e) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu
gminnego;
f) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) samodzielność;
b) dobra organizacja pracy,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) komunikatywność.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

a. zarządzanie kryzysowe,
b. planowanie, organizowanie i realizacja spraw obronnych realizowanych
na szczeblu Gminy, świadczenia na rzecz obrony,
c. obrona cywilna,
d. ochrona przeciwpożarowa.

5. Wymagane dokumenty:

a. oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
b. list motywacyjny;
c. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Pielgrzymce;
d. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
e. oświadczenie o niekaralności;
f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
h. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Pielgrzymce 109A/1, 59-524 Pielgrzymka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej" do dnia 10 czerwca 2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Tomasz Sybis
Wójt Gminy Pielgrzymka

Pielgrzymka, 27 maja 2009 r.