OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce 109A/1, 59-524 Pielgrzymka.

1. Stanowisko pracy:ds. funduszy zewnętrznych

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
b) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
c) nieposzlakowana opinia;
d) posiada co najmniej wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe
administracyjne, ekonomiczne lub budowlane;
e) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu
gminnego;
f) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) samodzielność;
b) dobra organizacja pracy,
c) umiejętność pracy w zespole.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

a)

przygotowywanie wniosków aplikacyjnych celem uzyskania źródeł finansowania zadań realizowanych przez gminę,
b)
inicjowanie i koordynowanie prac przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
c)
opracowanie i rozpowszechnianie informacji o dostępnych programach pomocowych w celu możliwości pozyskiwania środków finansowych dla gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
d)
przygotowanie merytoryczne zadań, prowadzenie realizacji projektu, sprawozdawczości i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację inwestycji prowadzonych przez gminę,
e)
opracowanie i organizowanie szkoleń i warsztatów dla jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych i sektora MSP w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków pomocowych na projekty społeczne i inwestycyjne,
f)
sporządzanie, przechowywanie i archiwizacja pełnej dokumentacji wykonanych zadań współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

5. Wymagane dokumenty:

a)

oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
b)
list motywacyjny;
c)
kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Pielgrzymce;
d)
CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
e)
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f)
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g)
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
h)
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Pielgrzymce 109A/1, 59-524 Pielgrzymka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. funduszy zewnętrznych" do dnia 08 maja 2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Tomasz Sybis
Wójt Gminy Pielgrzymka

Pielgrzymka, 17 kwietnia 2009 r.