Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego
Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:
Szkoła Podstawowa im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie
Proboszczów 107, 59-524 Pielgrzymka, Tel.(076)8775031

2. 0kreślenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie
Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art.45 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z dnia 30.06.2005r.) następujące, niezbędne wymagania:
- posiada obywatelstwo polskie
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z praw publicznych
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe a także nie była karana za przestępstwo umyślne
- spełnia jeden z poniższych warunków:
ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów
jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:
posiada ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości, posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego, posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia posiada predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji, posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecją konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.

4. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku głównego księgowego:
- prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w Szkole Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierowników jednostek
- sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek,, potrąceń oraz terminowość ich przekazywania,
- prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej
- nadzoruje przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
- nadzoruje prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzi rozliczenie inwentaryzacji składników majątku Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie,
- sporządza naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazuje naliczone odpisy oraz nadzoruje prawidłowość potrąceń i kontroluje zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
- nadzoruje przygotowanie i realizację umów cywilnoprawnych i prowadzi ich obsługę księgową,
- prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
- sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
- rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci,
- nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
- należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-ksiegowych,
- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

5. Wykaz wymaganych dokumentów:
Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie, są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru zatrudnienia (uwierzytelnione)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (uwierzytelnione)
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (uwierzytelnione)
- aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie, na stanowisku głównego księgowego,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopia dowodu osobistego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nrl42, poz.1593 z późn. zm.)

6. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
Kandydaci są zobowiązani do:
- złożenia dokumentów wymienionych w pkt 5 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: "Nabór na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie ". Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
- złożenie dokumentów w terminie do 25 lutego 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie do godz. 14.00.
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
- nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną

7. Pozostałe zobowiązania:
- lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie.
- kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
- o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie-telefonicznie.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie.