WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
w ramach realizacji umowy na utworzenie 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
OGŁASZA NABÓR
osoby niepełnosprawnej
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
„podinspektor ds. obsługi mieszkańców"
W URZĘDZIE GMINY PIELGRZYMKA
59-524 PIELGRZYMKA 117


1.
Wymagania niezbędne:
kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze powinna być osoba, która:
a/ jest obywatelem polskim,
b/ nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
c/ cieszy się nieposzlakowaną opinią,
d/ stan zdrowia - orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,
e/ wykształcenie - minimum średnie,
f/ praktyka - w przypadku wykształcenia średniego udokumentowane minimum 3 lata pracy, w przypadku wykształcenia wyższego - doświadczenie zawodowe nie wymagane.

2.
Umiejętności konieczne:
a/ biegła znajomość obsługi komputera,
b/ znajomość pakietów biurowych MS Office i Open Office.

3.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. obsługi mieszkańców :

a) obsługa programu elektroniczny obieg dokumentów oraz prowadzenie dziennika korespondencyjnego w formie elektronicznej (przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu, jej rejestracja i rozdział na poszczególne stanowiska),
b) obsługa centrali telefonicznej i telefax,
c) udzielanie informacji interesantom w zakresie działania urzędu i łączenie z właściwymi stanowiskami pracy, pomoc w wypełnianiu urzędowych formularzy,
d) nadawanie telegramów, telefonogramów, wysyłanie dokumentów telefaxem,
e) wysyłanie korespondencji i przesyłek według zasad określonych instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z póź.zm.),
f) obsługa kserokopiarki, nadzór nad jej bieżącą konserwacją i uzupełnianie zapasu papieru oraz wykonywanie kserokopii dla potrzeb urzędu i interesantów,
g) ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie zadań zgodnie z przepisami prawa i obowiązującym Regulaminem Pracy Urzędu Gminy.

4.

Wymagane dokumenty:

a)

życiorys (CV),
b)
list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
c)
dokument poświadczający wykształcenie / świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
d)
kwestionariusz osobowy,
e)
niekaralność,
f)
konieczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka lub pocztą na adres Urzędu Gminy Pielgrzymka z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi mieszkańców" w terminie do dnia 20 listopada 2008r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy 59-524 Pielgrzymka 117.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).