KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w WOJCIESZYNIE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na wolne 5 stanowisk pracy: instruktor terapii zajęciowej

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: pedagogika opiekuńcza, resocjalizacja, oligofrenopedagogika, psychologia,
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
c) udokumentowana znajomość języka migowego.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność dobrej organizacji pracy,
b) samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
e) właściwy stosunek do niepełnosprawności,
f) mile widziane zainteresowania i umiejętności plastyczne oraz związane
z ogrodnictwem, hodowlą zwierząt, prowadzeniem tradycyjnego gospodarstwa
domowego.

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
a) wykonywanie obowiązków instruktora terapii zajęciowej,
b) planowanie i nadzór nad realizacją programów terapeutycznych.


4. Wymagane dokumenty:
a) kopia dowodu osobistego,
b) życiorys (CV) i list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
d) oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie i o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
f) inne dodatkowe dokumenty - kopie świadectw pracy, referencje itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce lub pocztą na adres: Urząd Gminy, 59-524 Pielgrzymka 117, z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko instruktora terapii zajęciowej " w terminie do dnia 15 czerwca 2007 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.pielgrzymka.bipjst.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, 59-524 Pielgrzymka 117.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm. ).


Kierownik
WTZ w Wojcieszynie
Zygmunt Rodak