WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY PIELGRZYMKA
59-524 PIELGRZYMKA 117


STANOWISKO DS. FUNDUSZY STRUKTURALNYCH.

1.Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie wyższe: preferowane kierunki - budownictwo, zarządzanie
środkami UE lub projektami finansowanymi ze środków UE, finanse,
administracja publiczna,
b/ merytoryczna znajomość zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

2.Wymagania dodatkowe:
a/ dobra organizacja pracy,
b/ samodzielność,
c/ komunikatywność,
d/ uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn ),
e/ umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/ wyszukiwanie źródeł pozyskiwania środków z funduszy europejskich i innych
funduszy zagranicznych oraz krajowych,
2/ informowanie pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych
o środkach finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł
zewnętrznych dla gminy,
3/ koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy
zewnętrznych oraz monitoring ich wykorzystania w poszczególnych
etapach realizacji przez komórki merytoryczne,
4/ współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w przygotowaniu
wniosków o dofinansowanie,
5/ współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie przy
opracowywaniu wspólnych wniosków,
6/ ogólna znajomość tematyki rozwoju obszarów wiejskich,
7/ planowanie i sprawozdawczość w zakresie zadań stanowiska pracy.

4.Wymagane dokumenty:
a) kopia dowodu osobistego,
b) życiorys (CV) i list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
d) oświadczenia kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
f) inne dodatkowe dokumenty - kopie świadectw pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka lub pocztą na adres Urzędu Gminy Pielgrzymka z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na stanowisko ds. funduszy strukturalnych " w terminie do dnia 18 maja 2007r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.pielgrzymka.bipjst.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, 59-524 Pielgrzymka 117.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Wójt
Tomasz Sybis