KIEROWNIK GOPS W PIELGRZYMCE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Głównego Księgowego ( 1 / 4 etatu )
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pielgrzymce, 59-524 Pielgrzymka 117

1.
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub finanse;
b) minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
c) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ustawy o pomocy społecznej;
d) znajomość programów komputerowych: MS Excel, MS Word, Płatnik;
e) znajomość obsługi komputerowego programu w zakresie księgowania i sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom.

2.

Wymagania dodatkowe:
a) dobra organizacja pracy;
b) samodzielność;
c) komunikatywność;
d) umiejętność pracy w zespole.

3.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunków Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) opracowywanie projektu budżetu;
c) planowanie i nadzór nad realizacją budżetu;
d) windykacja należności;
e) ewidencja i prowadzenie spraw majątku trwałego Ośrodka;
f) prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka;
g) sprawozdawczość budżetowa;
h) obsługa finansowo-księgowa;
i) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
j) prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną i świadczeniami rodzinnymi;
k) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie.

4.

Wymagane dokumenty:
a) kopia dowodu osobistego;
b) życiorys (CV) i list motywacyjny;
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności;
d) oświadczenia kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
f) inne dodatkowe dokumenty - kopie świadectw pracy, referencje itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Pielgrzymce lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego " w terminie do dnia 21 lutego 2007 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.pielgrzymka.bipjst.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Kierownik GOPS w Pielgrzymce
Teresa Zarzycka