WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY PIELGRZYMKA
59-524 PIELGRZYMKA 117


STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU GMINY W PIELGRZYMCE.

1. Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne,
b/ dobra znajomość środowiska LINUX, WINDOWS oraz pakietu Office,
c/ znajomość administrowania sieciami komputerowymi,
d/ znajomość tworzenia stron internetowych,
e/ umiejętność obsługi programów graficznych,
f/ znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565), ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) i rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz.U. z 2002r. Nr 67, poz. 619),
g/ znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

2. Wymagania dodatkowe:
a/ dobra organizacja pracy,
b/ samodzielność,
c/ komunikatywność,
d/ uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn ),
e/ umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/ prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji Urzędu Gminy i jednostek
podległych,
2/ administrowanie siecią komputerową ( zabezpieczanie, archiwizowanie),
3/ nadzór nad bieżącym działaniem sieci i systemów informatycznych,
4/ administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
5/ obsługa strony internetowej,
6/ współpraca przy rozbudowie i modernizacji sieci informatycznej urzędu,
7/ planowanie i sprawozdawczość w zakresie zadań stanowiska pracy.

2. Wymagane dokumenty:

a. kopia dowodu osobistego,
b. życiorys (CV) i list motywacyjny,
c. dokumenty poświadczające wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
d. oświadczenia kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
e. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
f. inne dodatkowe dokumenty - kopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka lub pocztą na adres Urzędu Gminy Pielgrzymka z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Pielgrzymce" w terminie do dnia 5 lutego 2007r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej www.pielgrzymka.bipjst.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, 59-524 Pielgrzymka 117.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Wójt
Tomasz Sybis