WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY PIELGRZYMKA
59-524 PIELGRZYMKA 117


INSPEKTOR DS. ŚRODOWISKA I ROLNYCH

1.

Wymagania niezbędne:
kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze powinna być osoba, która:
a/ nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
b/ cieszy się nieposzlakowaną opinią,
c/ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d/ posiada wykształcenie wyższe - kierunek ochrona środowiska, rolnictwo,
administracja, prawo,
e/ posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera w zakresie MS
Office i korzystania z Internetu,
g/ posiada wiedzę z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego
i zagadnień związanych z administracją publiczną,
h/ posiada co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych
w administracji.

2.

Wymagania dodatkowe:
a/ umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy zespole,
b/ umiejętność obsługi sprzętu biurowego ( faks, ksero, skaner),
c/ uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn ).

3.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/
prowadzenie spraw wynikających m.in. z ustaw: Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie przyrody,
2/
prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem,
3/
planowanie i sprawozdawczość w zakresie zadań stanowiska pracy.

4.

Wymagane dokumenty:

a)

życiorys (CV)
b)
list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem
c)
dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d)
kwestionariusz osobowy
e)
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka lub pocztą na adres Urzędu Gminy Pielgrzymka z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. środowiska i rolnych " w terminie do dnia 25 lipca 2006r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.pielgrzymka.bipjst.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, 59-524 Pielgrzymka 117.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Wójt
Stanisław Grzyb