WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY PIELGRZYMKA
59-524 PIELGRZYMKA 117


Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie

1.Wymagania niezbędne:
kandydatem na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze powinna być osoba, która:
a/jest obywatelem polskim
b/nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
c/cieszy się nieposzlakowaną opinią,
d/posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e/posiada wykształcenie wyższe
f/posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.

2.Wymagania dodatkowe:
a/umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
b/podstawowa wiedza na temat funkcjonowania Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zasad rozliczania pozyskanych
środków finansowych,
c/ posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi
d/ posiada wiedzę w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
/znajomość funkcjonowania, przynależność, pozyskiwanie środków/.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/kierowanie Warsztatem Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV)
b)list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem
c)dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d)kwestionariusz osobowy
e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka lub pocztą na adres Urzędu Gminy Pielgrzymka z dopiskiem : „kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie" w terminie do dnia 31 marca 2006r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy
59-524 Pielgrzymka 117.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Wójt
Stanisław Grzyb