WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY PIELGRZYMKA
59-524 PIELGRZYMKA 117


PODINSPEKTOR DS. OŚWIATY, OCHRONY ZDROWIA, TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI.

1.

Wymagania niezbędne:
kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze powinna być osoba, która:
a/ nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
b/ cieszy się nieposzlakowaną opinią,
c/ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d/ posiada wykształcenie wyższe - kierunek administracja, zarządzanie
i marketing, prawo lub informatyka,
e/ posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera w zakresie MS
Office i korzystania z Internetu,
g/ posiada wiedzę z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego
i zagadnień związanych z administracją publiczną.

2.

Wymagania dodatkowe:
a/ umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy zespole,
b/ umiejętność obsługi sprzętu biurowego ( faks, ksero, skaner),
c/ uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn ),
d/ znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym.

3.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/
prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty, Karty
Nauczyciela i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
2/
prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie,
3/
prowadzenie spraw związanych z promocją gminy Pielgrzymka
i współpracą zagraniczną,
4/
prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
5/
planowanie i sprawozdawczość w zakresie zadań stanowiska pracy.

4.

Wymagane dokumenty:

a)

życiorys (CV)
b)
list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem
c)
dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o
stanie odbytych studiów/
d)
kwestionariusz osobowy
e)
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka lub pocztą na adres Urzędu Gminy Pielgrzymka z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu oraz promocji" w terminie do dnia 15 marca 2006r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej www.pielgrzymka.bipjst.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, 59-524 Pielgrzymka 117.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Wójt
Stanisław Grzyb