Pielgrzymka, dnia 4 lutego 2010 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka - tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego
we wsi Nowa Wieś Grodziska w Gminie Pielgrzymka

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Pielgrzymka Nr XXVIII/138/09 z dnia 30 stycznia 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka - tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego we wsi Nowa Wieś Grodziska.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka - tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego we wsi Nowa Wieś Grodziska w Gminie Pielgrzymka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2010 r. do 8 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, pok. nr 14 w godz. od 730 do1530.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2010 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pielgrzymka o godz. 1430.
Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pielgrzymka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2010 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pielgrzymka.

Wójt Gminy

Tomasz Sybis