OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka - dla części terenu położonego we wsi Nowa Wieś Grodziska.


Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pielgrzymka uchwały Nr XXVIII/137/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka - dla części terenu we wsi Nowa Wieś Grodziska .

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1 , 59-524 Pielgrzymka w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy
Tomasz Sybis


Obwieszczenie wywieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pielgrzymka
w dniach: od 31 marca 2009r. do 21 kwietnia 2009r.
Imię, nazwisko i podpis osoby wywieszającej obwieszczenie:
Tadeusz Pisarski -