B. 7331/ 11 /08 - 1/09


Pielgrzymka, dnia 16.03.2009 r.
O b w i e s z c z e n i e


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że, w dniu 16 marca 2009r na wniosek:


Gminy Pielgrzymka

.

została zmieniona decyzja B.7331/ 11-2 /2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę szatni dla potrzeb klubu sportowego na działce nr 162/1 we wsi Nowa Wieś Grodziska.


Stosowne dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce w godzinach urzędowania.