WÓJT GMINY PIELGRZYMKA Pielgrzymka, dnia 6 marca 2009


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka w rejonie miejscowości Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn na podstawie uchwały Rady Gminy Pielgrzymka Nr XXI/103/08 z dnia 25 lipca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka dla obszarów w rejonie miejscowości Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 30 marca 2009r.

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka,
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem „wniosek do prognozy oddziaływania
na środowisko - zmiana studium" na adres: inwestycje@pielgrzymka.gminarp.pl
3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Wójt Gminy Pielgrzymka


Obwieszczenie zostało:
-

wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce w dniu 6 marca 2009r. (do dnia 30 marca 2009r.)
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka w dniu 6 marca 2009r. (do dnia 30 marca 2009r.)