Pielgrzymka 22.12.2006


B- 7624/3/06


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz, 1071 z 2000r. z póź.zm./

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.12.2006r. na wniosek Gospodarstwa Rolnego Lesław i Czesława Konopka Proboszczów 10, 59-524 Pielgrzymka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do chowu trzody metodą przemysłową a mianowicie 6 obiektów do chowu trzody chlewnej na 750 DJP na działce Nr 1259/3 w Proboszczowie.
Strony tego postępowania mogą korzystać z uprawnień wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce- pokój nr 9.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pielgrzymce: pielgrzymka.bipjst.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Wójt
Tomasz Sybis