Pielgrzymka, 2006-05-28


W Y K A Z Nr 5


Urząd Gminy w Pielgrzymce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 207, poz. 2180) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego ograniczonego niżej wymienioną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Pielgrzymka.
Działka : Nr 486/4 o pow. 0,4137 ha w klasach: RIVa - 0,0257 ha, PsV - 0,3880 ha
w obrębie Pielgrzymka
gmina Pielgrzymka, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 5485, w Sądzie Rejonowym w Złotoryi, Wydział Ksiąg Wieczystych
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren zbiornika wodnego Uchwała Nr XXXVIII/244/06 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27.X.2006 r. R - tereny rolne.
Cena nieruchomości wynosi 4.504,- zł


Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce oraz poszczególnych sołectw na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 proszone są o złożenie wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu

Termin miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce pok. Nr 7, telefon 8775013.

Wójt
Tomasz Sybis