Pielgrzymka, 2006-05-21


W Y K A Z Nr 3


Urząd Gminy w Pielgrzymce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 207, poz. 2180) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy ( klub ) o pow. 136,52 m2 z przeznaczeniem na działalność kulturalno - rozrywkową, stanowiący własność Gminy Pielgrzymka, w obrębie Proboszczów nr 109 w granicach działki Nr 280/2 o pow. 0,04 ha, gmina Pielgrzymka, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 14564, w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka - Uchwała Nr VI/32/99 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26.03.1999 r. MR - tereny o przewadze zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa, usług i nieuciążliwego rzemiosła.
Cena za 1m2 powierzchni użytkowej na cele:
- kluby część handlowa 1,70 zł/ m2 + 22% podatek VAT
- magazynowe- 0,80 zł/m2 + 22% podatek VAT

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce oraz poszczególnych sołectw na okres 21 dni.

Termin miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce pok. Nr 7, telefon 8775013.

Wójt
Tomasz Sybis