Pielgrzymka, 2006-05-09


W Y K A Z


Urząd Gminy w Pielgrzymce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 207, poz. 2180) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Pielgrzymka.
1.Działka : Nr 305 w klasach: B/R IV a - o pow. 0,15 ha
w obrębie Twardocice,
gmina Pielgrzymka, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 14992, w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka - Uchwała Nr VI/32/99 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26.03.1999 r. U - tereny koncentracji usług.
Cena nieruchomości wynosi 6.090,00 zł

2. Działka: Nr 416/3 w klasach Ł III - 0,14 ha
w obrębie Czaple,
gmina Pielgrzymka, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 4447, w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka-Uchwała Nr VI/32/99 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26.03.1999 r. MR - zabudowa zagrodowa.
Cena nieruchomości wynosi 5.684,00 zł.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce oraz poszczególnych sołectw na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 proszone są o złożenie wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu

Termin miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce pok. Nr 7, telefon 8775013.