B. 7331/ 17-2 /08

Pielgrzymka, dnia 12 maja 2008 r.

O b w i e s z c z e n i e


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że, w dniu 12 maja 2008r na wniosek:


Gminy Pielgrzymka


została wydana decyzja B.7331/ 17-2 /2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 na działce nr 327/4 we wsi Pielgrzymka.

Stosowne dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce w godzinach urzędowania.