Pielgrzymka, dnia 13 maja 2008 r.OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu Proboszczów w Gminie Pielgrzymka


Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Pielgrzymka Nr V/24/07 z dnia 1 marca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Proboszczów w Gminie Pielgrzymka.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Proboszczów w Gminie Pielgrzymka, w dniach od 20 maja 2008 r. do 13 czerwca 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, pok. 9 w godz. od 730 do 1530.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2008 r. / czwartek / w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pielgrzymce o godz. 1430.
Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pielgrzymka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wójt
Tomasz Sybis