Pielgrzymka 10.03.2008r.

B- 7331/10 - 1/08O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06. 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zmianami) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)


Z A W I A D A M I A M

że na wniosek:


Gminy Pielgrzymka

w dniu 10 marca 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:


ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na
budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce Nr 1173/1 w Pielgrzymce


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron wynikających z art.10 oraz art. 73 § 1 KPA do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uprawnień można korzystać w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce w godzinach urzędowania .


Wójt Gminy
Tomasz Sybis