Pielgrzymka, dnia 13 marca 2008 r.OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pielgrzymka dla obszaru Proboszczów

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Pielgrzymka Nr V/23/07 z dnia 1 marca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka dla obszaru Proboszczów,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka dla obszaru Proboszczów, w dniach od 27 marca 2008 r. do 28 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, pok. Nr 9 w godz. od 730 do1530.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2008 r. w piątek w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pielgrzymce o godz. 1430.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pielgrzymka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2008 r.

Wójt
Tomasz Sybis