OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka - dla części obrębu geodezyjnego Czaple


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pielgrzymka uchwały Nr XI/63/07 z dnia 26 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka - dla części obrębu geodezyjnego Czaple.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 117, 59-524 Pielgrzymka w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Pielgrzymka