Dofinansowanie Oczyszczalni Przydomowych w Gminie Pielgrzymka

 

W trosce o środowisko naturalne i wychodząc naprzeciw rygorystycznym przepisom dot. ochrony środowiska, nakazującym właścicielom budynków mieszkalnych posiadanie szczelnego szamba  na ścieki lub przydomowej oczyszczalni ścieków - rozpoczęliśmy dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

  Dotację celową przeznacza się dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków:

-       jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce,

-       jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

    O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym znajdującym się na terenie gminy Pielgrzymka, którzy:

-       wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d (w ramach zwykłego korzystania z wód) i będą ją wykorzystywać przez okres min. 5 lat,

-       zmienili sposób odprowadzania ścieków, poprzez likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe i wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków.

Do korzystania z dofinansowania nie są uprawnieni mieszkańcy Gminy Pielgrzymka, których budynki mieszkalne położone są na terenie uzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej.

 

        Dofinansowanie na wyżej wymienione zadanie przyznaje się raz dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków i obejmuje pokrycie części kosztów zakupu urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Koszt wykonania prac projektowych, montażowych, konserwacyjnych ponosi inwestor bez możliwości dofinansowania.

 

Kwota dofinansowania zadania wynosi 50% kosztu zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla oczyszczalni ścieków z drenażem i nie więcej niż 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla oczyszczalni  biologicznych (napowietrzanych).

 

Wnioski można składać wyłącznie na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków, dotyczących  zafakturowań zakupów urządzeń z okresu nie wcześniejszych niż 3 lata po wejściu w życie uchwały.