Opodatkowaniem podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las to grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako las "Ls."

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek leśny z 1 hektara  za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W roku 2014 podatek leśny z 1 ha lasu wynosi 37,63 zł.

W roku 2015 podatek leśny z 1 ha lasu wynosi 41,55 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm).

W roku 2022 podatek leśny z ha lasu wynosi 46,6972 zł

W roku 2021 podatek lesny z 1 ha lasu wynosi 43,3048  zł

W roku 2020 podatek leśny z 1 ha lasu wynosi 42,7328 zł

W roku 2019 podatek lesny z 1 ha lasu wynosi 42,2356 zł

W roku 2018 podatek leśny z 1 ha lasu wynosi 43,35 zł

W roku 2017 podatek leśny z 1 ha lasu wynosi 42,02 zł