Podatek od nieruchomości

Podmiot

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych

3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego.

 

Przedmiot

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają : grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Terminy płatności:

 

Osoby fizyczne:

15 marzec,

15 maj,

15 wrzesień,

15 listopad

 

Osoby prawne:

 

do 31 stycznia roku podatkowego

pozostałe miesiące do 15 każdego miesiąca

 

Podstawa prawne

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)