Obwieszczenie ukazało się w dniu 8.05.2017r.: 1) na stronie BIP Urzędu Gminy Pielgrzymka 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pielgrzymka, 3) w miejscowości Wojcieszyn i Pielgrzymka 4) na stronie BIP Urzędu Gminy Złotoryja 5) w miejscowości Jerzmanice Zdrój

Pielgrzymka, 14.06.2017 r.

Znak pisma: BP.6733.2.2017(9)

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pielgrzymka

Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.50 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 14.06.2017 r. została wydana decyzja Nr 2.2017 znak BP.6733.2.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie powiązania SN L-723 od stacji R-723-23 Pielgrzymka do stacji R-723-24 Pielgrzymka Huta.

Inwestycja obejmuje działki ewidencyjne:

- 420/17; 420/18; 420/3; 421/5; 421/6; 1137; 1166/34 - obręb 0004 Pielgrzymka,

- 78/2; 212 - obręb 0002 Jastrzębnik,

- 562/3 - obręb Jerzmanice Zdrój w gm. Złotoryja.

Inwestycja obejmuje budowę linii kablowej średniego napięcia pomiędzy dwoma istniejącymi słupowymi stacjami transformatorowymi R-723-23 Pielgrzymka usytuowanej na działce nr 420/18 obr. Pielgrzymka i R-723-24 Pielgrzymka Huta usytuowanej na działce nr 78/2 obr. Jastrzębnik. Inwestycja przebiega przez obszar dwóch gmin: gminy Pielgrzymka i gminy Złotoryja.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.) w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21, w imieniu którego wystąpił Krzysztof Zalewski Prezes Firmy „Projekt” Sp. z o.o. 58 -300 Wałbrzych, ul. Lubelska 1.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1 59-524 Pielgrzymka w pok. nr 14 w godzinach od 7:30 do 15:30. tel.: 76 877 50 13 wew. 115 e-mail: t.pisarski@pielgrzymka.biz

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Lista stron: Wójt Gminy Pielgrzymka

Wg odrębnego wykazu Tomasz Sybis