Pielgrzymka, 27.09.2017 r.

Znak pisma: BP.6733.2.2017(12)

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pielgrzymka

Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.50 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 27.09.2017 r. została wydana  zmiana decyzji Nr 2.2017  znak BP.6733.2.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie powiązania SN L-723 od stacji R-723-23 Pielgrzymka do stacji R-723-24 Pielgrzymka Huta, obejmującą następujące działki ewidencyjne:

- 420/17; 420/18; 420/3; 421/5; 421/6; 1137; 1166/34 - obręb 0004 Pielgrzymka,

- 78/2; 212 - obręb 0002 Jastrzębnik,

- 562/3 - obręb Jerzmanice Zdrój w gm. Złotoryja.

Inwestycja dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia  pomiędzy dwoma  istniejącymi słupowymi stacjami transformatorowymi R-723-23 Pielgrzymka usytuowanej na działce nr 420/18 obr. Pielgrzymka i R-723-24 Pielgrzymka Huta usytuowanej na działce nr 78/2 obr. Jastrzębnik. Inwestycja przebiega przez obszar dwóch gmin: gminy Pielgrzymka i gminy Złotoryja.

Zmiana decyzji dotyczyła wykreślenia zapis punktu 3.5. lit c) odnoszący się do  uzyskania czasowej zgody na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej -  na czas budowy od  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu dla działki 1166/34 obr. Pielgrzymka należącej do Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Złotoryja. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21, w imieniu którego wystąpił  Krzysztof Zalewski Prezes Firmy „Projekt” Sp. z o.o. 58 -300 Wałbrzych, ul. Lubelska 1.

 Z treścią decyzji można się zapoznać  w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1 59-524 Pielgrzymka  w pok. nr 14 w godzinach od 7:30 do 15:30. tel.: 76 877 50 13 wew. 115 e-mail: t.pisarski@pielgrzymka.biz

 

                                                                                       Wójt Gminy Pielgrzymka

                                                                                              Tomasz Sybis