OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pielgrzymka

Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.50 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 6.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Pielgrzymka.

Inwestycja obejmuje działki ewidencyjne:

- 320/8, 320/7,1011 - obręb 0004 Pielgrzymka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21, w imieniu którego wystąpił  Krzysztof Zalewski Prezes Firmy „Projekt” Sp. z o.o. 58 -300 Wałbrzych, ul. Lubelska 1.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).  

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków dot. przedmiotowej sprawy. Uwagi i wnioski należy składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1 59-524 Pielgrzymka  w pok. nr 14 w godzinach od 7:30 do 15:30. tel.: 76 877 50 13 wew. 14 e-mail: p.kanikowski@pielgrzymka.biz