OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka w dniach od 6 grudnia 2017 r. do 4 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce: Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej gminy: www.bip.pielgrzymka.biz

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce, sala  konferencyjna (pokój nr 3) w godz. od 13:00 do 14:00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pielgrzymka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2018 r.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt ww. zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej ocenie na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Uwagi i wnioski w trybie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pielgrzymka.