OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pielgrzymka

Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.50 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 20.12.2017 r. została wydana decyzja Nr 3.2017  znak BP.6733.3.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Pielgrzymka.”

Inwestycja obejmuje działki ewidencyjne:

- 320/8, 320/7,1011 - obręb 0004 Pielgrzymka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21, w imieniu którego wystąpił  Krzysztof Zalewski Prezes Firmy „Projekt” Sp. z o.o. 58 -300 Wałbrzych, ul. Lubelska 1.

Z treścią decyzji można się zapoznać wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1 59-524 Pielgrzymka  w pok. nr 14 w godzinach od 7:30 do 15:30. tel.: 76 877 50 13 wew. 14 e-mail: p.kanikowski@pielgrzymka.biz

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od daty podania do niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. sprawy.