NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny  Księgowy w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Twardocicach  ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach

 

Nazwa i adres jednostki: Gminne Przedszkole w Twardocicach , Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka

Wymiar czasu pracy:  1/4 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

1.      Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych   z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240. z późniejszymi zmianami):

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

4)    brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa   skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

5)    spełnia jeden z poniższych warunków dotyczący kwalifikacji wymaganych na stanowisko głównego księgowego:

6)    ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych  wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co  najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,

7)    ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,

8)    jest biegłym rewidentem, wpisanym do rejestru na mocy ustawy z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r., nr 39, poz. 359 z późn. zm.)

2.      Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji   kandydatów):

1)    znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości,

2)    biegła znajomość obsługi komputera,

3)    znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (Płace i Księgowość Optivum – firmy VULCAN, Płatnik ZUS, Home Banking)

4)    znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

5)    znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

6)    znajomość przepisów ZUS,

7)    znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych,

8)    umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

9)    umiejętność pracy w zespole i  na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

10)  preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego w placówkach oświatowych.

3.      Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

1)    obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)

2)    sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,

3)    uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,

4)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

5)    rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,

6)    sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,

7)    sporządzanie sprawozdań statystycznych,

8)    nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,

9)    prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

10)  należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,

11)  sporządzanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie usług,

12)  opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,

13)  prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,

14)  wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub  przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

4.     Wymagane dokumenty:·

1)    CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.923 ze zm.”

2)    list motywacyjny, 

3)    potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę w księgowości, 

5)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

6)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni   praw publicznych, 

7)    oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

8)    oświadczenie o nietoczącym się wobec kandydata postępowaniu karnym,

9)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

10)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego

11)  kserokopia dowodu osobistego.
    

5.      Inne informacje:


Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje :

I  etap  –  kwalifikacja  formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności  
i spełnienia wymagań formalnych.

II etap  – kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną zkomisją  konkursową, powołaną przez Dyrektora Gminnego Przedszkola w Twardocicach.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.                                                 

Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pielgrzymce, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pielgrzymce  oraz na  tablicy ogłoszeń w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach, Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście  w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Twardocicach, Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka  w dni robocze w godzinach 8.00-14.00, w terminie do   06. 07. 2018 r. do godz. 14.00. Otwarcie kopert odbędzie się dnia 09. 07. 2018 r. o godzinie 10.00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach, Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w. terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Gminnego Przedszkola w Twardocicach, Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka  oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Pielgrzymce  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Pielgrzymce.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach, Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Beata Kuba

Dyrektor Gminnego Przedszkola

w Twardocicach

Twardocice 53

59-524 Pielgrzymka