USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia ustalenie warunków zabudowy dla terenu w przypadku braku planu miejscowego. Wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Pielgrzymka. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.
KOGO DOTYCZY USŁUGA – Każdego, kto jest zainteresowany ustaleniem warunków zabudowy na danym terenie, w przypadku braku planu miejscowego.

CZAS REALIZACJI – 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek,
 • Aktualna (ważna 6 miesięcy) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz z graficznie przedstawionym planowanym sposobem zagospodarowania działki – zaznaczone granice terenu objętego wnioskiem, granice oddziaływania oraz planowania zagospodarowania działki),

 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej,

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),

 • Inne – np. pełnomocnictwo, upoważnienie,

OPŁATY

 • 598 zł - (opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),

 • zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

 • 17 zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu); W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Pielgrzymka w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 • Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: : Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z  2021 r., poz. 741)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 738 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1, Piętro I, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU - 768775013 wew.22

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIPwww.bip.pielgrzymka.biz

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Wtorek, Środa 7.30-15.30, Czwartek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
05 8658 0009 0019 7380 2000 0020