Pielgrzymka, dnia 10.10.2019 r.

WÓJT GMINY PIELGRZYMKA

 

Znak pisma: ŚR.6733.7.2019(6)

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pielgrzymka

Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.50 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1945) oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10.10.2019 r. została wydana decyzja Nr 6/2019  znak ŚR.6733.7.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie sieci gazowej z rur PE De 125 i De 63 mm wraz  przyłączami na działkach 454/1, 449/8, 449/3, 449/14,  obr. Sędzimirów w miejscowości Sędzimirów w gminie Pielgrzymka”.

 

Inwestorem inwestycji jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Gazowniczy we Wrocławiu 50-507 Wrocław ul. Ziębicka 44.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1 59-524 Pielgrzymka  w pok. nr 14 w godzinach od 7:30 do 15:30. tel.: 76 877 50 13 wew. 22 e-mail: a.grzyb@pielgrzymka.biz

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od daty podania do niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. sprawy.

 

 

 

Lista stron:                                                                                        Wójt Gminy Pielgrzymka

Wg odrębnego wykazu                                                                                    Tomasz Sybis