Data posiedzenia:
2021-11-25

Status:


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie "Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej".
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w ramach projektu o nazwie "Poznaj ukryte klejnoty".
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pielgrzymka na rok szkolny 2021/2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.


Uwagi:
godz. 14.00
sesja w trybie zdalnym