Data posiedzenia:
2021-12-30

Status:


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Informacja na temat środków finansowych pozyskanych na inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych i własnych w 2021 roku, o stanie ich realizacji oraz planowanych inwestycjach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pielgrzymka oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Świątek - odsłonięcie bazaltów".
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Cygańskie Skały - odsłonięcia piaskowców".
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Kamieniołom bazaltu na Kopce (343,8 m n. p. m.)".
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego - Kamieniołom w Złotoryjskim Lesie - "Piekiełko".
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pielgrzymka.
17. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Pielgrzymka.
18. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.


Uwagi:
godz. 14.00
sesja w trybie zdalnym