Podmiot
 Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, bedące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów, stanowiących własnośa Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub
z innego tytułu prawnego albo,
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Właśności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.


Przedmiot
 Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 333 ze zm.)

Terminy płatności:

15 marzec,
15 maj,
15 wrzesień,
15 listopad.

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych wynosi 2,5q żyta x cena zyta przyjęta przez Radę Gminy Pielgrzymka.

W roku 2014 wynosi 2,5q x 65,00 zł = 162,50 zł z 1 hektara przeliczeniowego.

W roku 2015 wynosi 2,5q x 61,37 zł = 153,43 zł z 1 hektara przeliczeniowego (gospodarstwa rolne)

W roku 2017 wynosi 2,5q x 52,44 = 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego

Podatek rolny dla nieruchomości rolnych wynosi 5q żyta x cena żyta przyjęta przez Radę Gminy Pielgrzymka.

W roku 2014 wynosi 5q x 65,00 zł= 325,00 zł z 1 hektara fizycznego.

W roku 2015 wynosi 5q x 61,37 zł = 306,86 zł z 1 hektara fizycznego

Na rok 2015 Rada Gminy Pielgrzymka nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podstawą wymiaru podatku rolnego w 2015r. jest zatem Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.

W roku 2017 wynosi 5q żyta x 52,44 zł = 262,20 zł z 1 ha fiz. (nieruchomości rolnych)

Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2018 r. jest cena żyta ogłoszona przez prezesa GUS, czyli 52,49 zł tj. 131,23 zł z 1 hektara przeliczeniowego (gospodarstwa rolne) i 262,45 zł z 1 hektara fizycznego (nieruchomości rolne do 1 ha).

W roku 2019 podatek rolny wynosi 135,90 zł z 1 hektara przeliczeniowego (rolnicy) i 271,80 zł z 1 ha fizycznego (nieruchomości rolne).

W roku 2020 podatek rolny wynosi 146,15 zł z 1 hektara przeliczeniowego (rolnicy) i 292,30 zł z 1 hektara fizycznego (nieruchomości rolne). Podstawa - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( ogłoszona cena żyta 58,46 zł za 1 dt.).

W roku 2021 podatek rolny wynosi 146,3750 zł z 1 hektara przeliczeniowego (gospodarstwa rolne) i 292,75 zł z 1 hektara fizycznego (nieruchomości rolne). Podstawa - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (ogłoszona cena żyta - 58,55 zł za 1 dt.).

W roku 2022 podatek rolny wynosi 153,70 zł z 1 hektara przeliczeniowego (gospodarstwa rolne) i 307,40 zł z 1 hektara fizycznego (nieruchomości rolne). Podstawa - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (ogłoszona cena żyta - 61,48 zł za 1 dt.).