W roku 2021 stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i pozostają na poziomie roku 2020. Oznacza to, że obowiązuje uchwała Rady Gminy Pielgrzymka Nr XV/90/19 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Podmiot
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych
i osobach prawnych bedących właścicielami środków transportowych.


Przedmiot
 Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. autobusy.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1170 ze zm.).
Terminy płatności:
15 lutego,
15 września.