Skarbnik Gminy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej, pełni równocześnie funkcje kierownika Referatu Finansowego.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
2) nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi Gminy, a w szczególności przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
3) nadzorowanie właściwego naliczania, poboru i opłat oraz ewidencji majątku Gminy,
4) ustalenie zasad rachunkowości, przygotowywanie projektów procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
5) przekazywanie pracownikom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy wytycznych oraz danych do opracowania projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
6) opracowywanie projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
7) współdziałanie i nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
8) w zakresie realizacji budżetu Gminy:
  a) przygotowanie propozycji zmian w budżecie,
  b) nadzór nad  realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych,
  c) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej i płynności finansowej,
  d) opracowanie projektu sprawozdania z wykonania budżetu i przedłożenie go Wójtowi,
  e) dokonywanie analizy bieżącej wykonania budżetu i informowanie Wójta o jej wynikach,
9) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących lub mogących powodować powstanie zobowiązań finansowych,
10) nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi instytucjami,
11) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
12) przeprowadzanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy oraz Urzędu,
13) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
14) akceptowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z planem finansowym.

Skarbnik Alicja Turkiewicz

Numer pokoju: 18
Telefon:  76 877 50 13 w. 108
E-Mail:  skarbnik@pielgrzymka.biz