DOCHÓD:
ZleconeWłasneSuma
  600 Transport i łącznośa 0.00869,880.00869,880.00
  700 Gospodarka mieszkaniowa0.00205,818.00205,818.00
  750 Administracja publiczna56,641.006,000.0062,641.00
  751 Urzedy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa780.000.00780.00
  752 Obrona narodowa500.000.00500.00
  754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa700.000.00700.00
  75414 Obrona narodowa (zadania zlecone)700.000.00700.00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innycg jednostek nieposiadających osobowości prawnej0.002,410,659.002,410,659.00
  75615 75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i op3at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych0.00512,000.00512,000.00
  75616 Wp3ywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i op3at lokalnych od osób fizycznych 0.00855,190.00855,190.00
  0430 Op3ata targowa0.00500.00500.00
  758 Różne rozliczenia0.003,804,760.003,804,760.00
  852 Pomoc społeczna1,668,000.00298,000.001,966,000.00
  85214 Zasi3ki i pomoc w naturze78,000.00188,000.00266,000.00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje w3asnych zadan bieżących0.00188,000.00188,000.00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz sk3adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. spo3.1,583,000.000.001,583,000.00
  85213 Sk3adki na ubezpieczenia zdrowotne op3acane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy spo3ecznej7,000.000.007,000.00
  926 Kultura fizyczna i sport0.001,014,000.001,014,000.00
  92601 Obiekty sportowe0.001,014,000.001,014,000.00
  6292 Środki na dofinansowanie w3asnych inwestycji gmin pozyskane z innych 1róde3. Wspó3finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej0.001,014,000.001,014,000.00
SUMA DOCHÓD:1,726,621.008,609,117.0010,335,738.00
     
WYDATKI:
ZleconeWłasneSuma
  010 Rolnictow i 3owiectwo0.00846,580.00846,580.00
  600 Transport i 3ącznośa 0.001,326,190.001,326,190.00
  700 Gospodarka mieszkaniowa0.00120,982.00120,982.00
  710 Dzia3alnośa us3ugowa0.0054,000.0054,000.00
  750 Administracja publiczna56,641.001,141,185.001,197,826.00
  751 Urzedy naczelnych organów w3adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa780.000.00780.00
  752 Obrona narodowa500.000.00500.00
  754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa700.00107,500.00108,200.00
  75414 Obrona narodowa (zadania zlecone)700.000.00700.00
  75495 Pozosta3a dzia3alnośa (ochrona p.poż.)0.007,500.007,500.00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innycg jednostek nieposiadających osobowości prawnej0.0036,000.0036,000.00
  75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych0.0036,000.0036,000.00
  757 Obs3uga d3ugu publicznego0.00248,000.00248,000.00
  75704 Rozliczenia z tytu3u poreczen i gwarancji udzielonych przez j.s.t.0.00128,000.00128,000.00
  8020 Wyp3aty z tytu3u poreczen i gwarancji0.00128,000.00128,000.00
  758 Różne rozliczenia0.0051,000.0051,000.00
  801 Oswiata i wychowanie0.003,364,651.003,364,651.00
  80103 Oddzia3y przedszkolne przy szko3ach podstawowych0.00184,944.00184,944.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen0.0014,492.0014,492.00
  851 Opieka zdrowotna0.00189,000.00189,000.00
  85195 Pozosta3a dzia3alnośa0.00130,000.00130,000.00
  852 Pomoc spo3eczna1,668,000.00625,500.002,293,500.00
  85214 Zasi3ki i pomoc w naturze78,000.00228,000.00306,000.00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz sk3adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. spo3.1,583,000.000.001,583,000.00
  85213 Sk3adki na ubezpieczenia zdrowotne op3acane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy spo3ecznej7,000.000.007,000.00
  853 Pozosta3e zadania w zakresie polityki spo3ecznej0.0054,000.0054,000.00
  85324 Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe3nosprawnych0.0023,150.0023,150.00
  85395 Pozosta3a dzia3alnośa0.004,000.004,000.00
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza0.0054,760.0054,760.00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska0.00487,000.00487,000.00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0.00160,500.00160,500.00
  926 Kultura fizyczna i sport0.001,435,000.001,435,000.00
  92601 Obiekty sportowe0.001,352,000.001,352,000.00
  92695 Pozosta3a dzia3alnośa0.0030,000.0030,000.00
SUMA WYDATKI:1,726,621.0010,301,848.0012,028,469.00