DOCHÓD:
ZleconeWłasneSuma
  600 Transport i łącznośa 764,592.000.00764,592.00
  700 Gospodarka mieszkaniowa0.00139,569.00139,569.00
  750 Administracja publiczna56,769.006,000.0062,769.00
  751 Urzedy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa756.000.00756.00
  752 Obrona narodowa500.000.00500.00
  754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa700.000.00700.00
  75414 Obrona narodowa (zadania zlecone)700.000.00700.00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innycg jednostek nieposiadających osobowości prawnej0.002,418,368.002,418,368.00
  75615 75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i op3at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych0.00567,227.00567,227.00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i op3at lokalnych od osób fizycznych 0.0040,000.0040,000.00
  75616 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i op3at lokalnych od osób fizycznych0.00789,113.00789,113.00
  758 Różne rozliczenia3,853,481.000.003,853,481.00
  852 Pomoc społeczna2,406,000.005,000.002,411,000.00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze355,000.000.00355,000.00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje w3asnych zadan bieżących274,000.000.00274,000.00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. spo3.1,920,000.000.001,920,000.00
  85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej7,000.000.007,000.00
  853 Pozosta3e zadania w zakresie polityki społecznej290,000.000.00290,000.00
  85324 Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych290,000.000.00290,000.00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje w3asnych zadan bieżących290,000.000.00290,000.00
SUMA DOCHÓD:7,372,798.002,568,937.009,941,735.00
     
WYDATKI:
ZleconeWłasneSuma
  010 Rolnictow i 3owiectwo0.0040,000.0040,000.00
  600 Transport i łącznośa 0.001,279,932.001,279,932.00
  60078 Usuwanie skutków kleski żywio3owej0.00757,000.00757,000.00
  700 Gospodarka mieszkaniowa0.00125,000.00125,000.00
  710 Działalnośa usługowa0.0013,000.0013,000.00
  71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne0.0013,000.0013,000.00
  750 Administracja publiczna56,769.001,166,231.001,223,000.00
  751 Urzedy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa756.000.00756.00
  752 Obrona narodowa500.000.00500.00
  754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa700.00127,000.00127,700.00
  75414 Obrona narodowa (zadania zlecone)700.000.00700.00
  75495 Pozostała Działalnośa (ochrona p.poż.)0.008,000.008,000.00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innycg jednostek nieposiadających osobowości prawnej0.0040,000.0040,000.00
  75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych0.0040,000.0040,000.00
  757 Obsługa długu publicznego0.00120,000.00120,000.00
  758 Różne rozliczenia0.0044,746.0044,746.00
  801 Oswiata i wychowanie0.003,430,889.003,430,889.00
  80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych0.00186,695.00186,695.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen0.008,892.008,892.00
  851 Opieka zdrowotna0.00260,000.00260,000.00
  85195 Pozostała Działalnośa0.00200,000.00200,000.00
  85153 Zwalczanie narkomani0.003,000.003,000.00
  852 Pomoc społeczna2,008,000.00730,000.002,738,000.00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze81,000.00309,000.00390,000.00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez. spo3.1,920,000.000.001,920,000.00
  85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej7,000.000.007,000.00
  85202 Dom Pomocy społecznej0.0016,000.0016,000.00
  853 Pozosta3e zadania w zakresie polityki społecznej0.00783,000.00783,000.00
  85324 Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0.00718,000.00718,000.00
  85395 Pozostała Działalnośa0.001,000.001,000.00
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza0.0052,780.0052,780.00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska0.00760,000.00760,000.00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0.00176,400.00176,400.00
  926 Kultura fizyczna i sport0.001,434,000.001,434,000.00
  92601 Obiekty sportowe0.001,352,000.001,352,000.00
  92695 Pozostała Działalnośa0.0020,000.0020,000.00
SUMA WYDATKI:2,066,725.0010,582,978.0012,649,703.00